Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego YouTorrent.pl

Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Hasło - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 • Użytkownik – osoba dokonująca Rejestracji, która ukończyła 13 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto (Konto Użytkownika) – podstrona Serwisu YouTorrent.pl, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. udostępniania plików należących do użytkownika, który oświadczył że posiada do nich pełne prawa autorskie, pobierania i komentowania plików udostępnionych przez innych użytkowników, do której dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu YouTorrent.pl i dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu Loginu i Hasła;
 • Login - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 • Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu YouTorrent.pl. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu YouTorrent.pl, udostępnianych na jednej z podstron Serwisu YouTorrent.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza wymaganymi danymi, stosownie do postanowień Regulaminu;
 • Serwis YouTorrent.pl – serwis internetowy dostępny w domenie YouTorrent.pl, zawierający m.in. udostępnione przez Użytkowników pliki, które są własnością użytkowników, a także opisy oraz komentarze Użytkowników dotyczące tych plików.
 • Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Serwisu YouTorrent.pl;
 • Usługodawca – Właściciel Serwisu YouTorrent.pl

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu YouTorrent.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu YouTorrent.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, które obejmują usługi:

 • założenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie YouTorrent.pl,
 • umożliwienia Użytkownikom uzupełniania bazy danych Serwisu YouTorrent.pl o pliki należące do Użytkownika oraz przypisania ich do odpowiedniej kategorii,
 • umożliwienia Użytkownikowi dodawania opisów, komentarzy i zdjęć do udostępnionych plików,

W celu dokonania Rejestracji Użytkownik ma obowiązek oświadczyć, że akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu YouTorrent.pl, w tym postanowienia nakazujące uzyskanie zgody uprawnionych podmiotów w przedmiocie korzystania przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu YouTorrent.pl z odnośników do materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowania, przesyłania i publicznego udostępnianie w Internecie.

Udostępniając w Serwisie YouTorrent.pl pliki, Użytkownik ma obowiązek oświadczyć, że posiada prawo do rozpowszechniania ww. pliku, a rozpowszechnianie to nie narusza postanowień Regulaminu Serwisu YouTorrent.pl. W przypadku braku złożenia ww. oświadczenia udostępnienie pliku w Serwisie YouTorrent.pl jest niemożliwe.

Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że udostępnienie przez Użytkownika pliku nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym z naruszeniem uprzednio zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu Serwisu YouTorrent.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi uzupełnienia bazy danych Serwisu YouTorrent.pl o pliki, pomimo zawartej pomiędzy Stronami Umowy.

Niezależnie od pkt ww. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy, awatarów, zdjęć, opisów oraz plików udostępnianych w Serwisie YouTorrent.pl w przypadku stwierdzenia, iż mogą one naruszać chronione prawem dobra Podmiotów trzecich lub naruszają dobre obyczaje.

Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu YouTorrent.pl przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny, logotypu i oprogramowania Serwisu YouTorrent.pl przysługują Usługodawcy.

Usługodawca informuje, iż z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Regulaminu, mogą one być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu YouTorrent.pl.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usługi.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • zachowania w poufności Hasła i Loginu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu YouTorrent.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu YouTorrent.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości bazy danych Serwisu YouTorrent.pl lub usług oferowanych w jego ramach, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik podczas korzystania z Serwisu YouTorrent.pl dopuści się czynów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Użytkownika), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) przez Użytkownika formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się co najmniej:

 • potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu YouTorrent.pl,
 • podanie co najmniej Loginu, Hasła oraz adresu e-mail,
 • uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.

Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.

Tryb i sposób składania reklamacji.

Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

Postanowienia końcowe.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika, z wyłączeniem Użytkowników będących Konsumentami. W tym celu Usługodawca przekaże Użytkownikom, których zmiany dotyczą, stosowne powiadomienie wraz ze wskazanie wprowadzanych zmian. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie, a nastąpi to drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian.

Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy drogą elektroniczną, na adres: [email protected], że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu, a Konto Użytkownika zostanie usunięte. Niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika zmian w Regulaminie.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

Umowa o świadczenie Usług może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie YouTorrent.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2019 r.